Vinalogs有限公司

公司总部

不行 越南海防市Ngo Quyen区Da Nang街8/30/165
周一-周五:08:00 AM-5:00 PM
星期六:08:00 AM-11:30 AM

联系我们

地方办事处

HAI PHONG

庆大1号楼420室 越南海防市Ngo Quyen区Le Thanh Tong街3号

DA NANG

越南岘港市金乐区Khue Trung Ward Phan Dang Luu Street 241号

HO CHI MINH

京高大厦2号楼 越南胡志明市新平区第2病区Bach Dang
zalo icon