Xuất nhập khẩu 04 Tháng Sáu 2024

Tra cứu Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu là công việc quan trọng để xác định đúng loại hình phù hợp, từ đó triển khai các bước công việc tương ứng.

Dưới đây là danh sách các mã loại hình theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục hải quan.

Danh sách 16 mã loại hình xuất khẩu

 • B11: Xuất kinh doanh
 • B12: Xuất sau khi đã tạm xuất
 • B13: Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu
 • E42: Xuất khẩu sản phẩm của DNCX
 • E52: Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài
 • E54: Xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác
 • E62: Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu
 • E82: Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài
 • G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
 • G22: Tái xuất máy móc, thiết bị đã tạm nhập để phục vụ dự án có thời hạn
 • G23: Tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế
 • G24: Tái xuất khác
 • G61: Tạm xuất hàng hóa
 • C12: Hàng hóa từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài
 • C22: Hàng đưa ra khu phi thuế quan
 • H21: Xuất khẩu hàng khác

Danh sách 24 mã loại hình nhập khẩu

 • A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng
 • A12: Nhập kinh doanh sản xuất
 • A21: Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập
 • A31: Nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu
 • A41: Nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu
 • A42: Thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa từ các loại hình khác, trừ tạm nhập
 • A43: Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình ưu đãi thuế
 • A44: Tạm nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
 • E11: Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài
 • E13: Nhập hàng hóa khác vào DNCX
 • E15: Nhập nguyên liệu, vật tư của DNCX từ nội địa
 • E21: Nhập nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài
 • E23: Nhập nguyên liệu, vật tư gia công từ hợp đồng khác chuyển sang
 • E31: Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu
 • E33: Nhập nguyên liệu, vật tư vào kho bảo thuế
 • E41: Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài
 • G11: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
 • G12: Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn
 • G13: Tạm nhập miễn thuế
 • G14: Tạm nhập khác
 • G51: Tái nhập hàng hóa đã tạm xuất
 • C11: Hàng nước ngoài gửi kho ngoại quan
 • C21: Hàng đưa vào khu phi thuế quan
 • H11: Hàng nhập khẩu khác
zalo icon